Príručka dobrých praktík 

Partneri projektu NICOLE ako tréningovú pomôcku a ukážku dobrej praxe  rozhodli sa  identifikovať, zozbierať a spracovať osvedčené postupy z oblastí záujmu miestnych samospráv. Z dokumentov upraviť, spracovať a vydať príručku v 6-tich jazykoch, ktorá bude slúžiť primárnym a sekundárnym cieľovým skupinám. Príručka bude pozostávať z cenných osvedčených postupov spracovaných ako prípadová štúdia zo záujmových oblastí projektu ako aj potrieb miestnych samosprávnych činiteľov, ktorí majú rozhodovacie právomoci. 

Témy príručky pokrývajú  sociálne podnikanie, efektívne začleňovanie vylúčených, miestne adaptačné a zmierňovacie opatrenia na zmenu klímy a s tým súvisiace zvyšovanie povedomia a jasné usmernenia, ako sledovať, učiť sa od úspešných a prispôsobovať tieto praktiky  potrebám miestneho rozvoja. Primárna cieľová skupina (lektori, školitelia a tréneri partnerov projektu) získajú svojpomocne vytvorený hodnotný vzdelávací nástroj, ktorý im pomôže poskytovať lepšie služby strategického a akčného plánovania a školenia na miestnej a regionálnej úrovni. Napríklad program sociálneho podnikania (po počiatočnom neúspechu na Slovensku v minulom desaťročí) by sa mal reštartovať s úspešnými príbehmi a efektívnym inteligentným riadením a lokálnou angažovanosťou.

Cieľové skupiny: Príručka bude slúžiť najmä dvom cieľovým skupinám projektu (školitelia a lektori, plánovači) a zainteresovaným subjektom z miestnej samosprávy (tvorcovia rozhodnutí a iní). Príručku budú využívať rôznymi spôsobmi. Zatiaľ čo školitelia ju budú používať ako učebnicu pri poskytovaní školení, osoby s rozhodovacou právomocou ju budú používať ako zdroj inšpirácie, pokynov a osvedčených postupov, ktoré je dobré nasledovať. 

Hlavným prvkom inovácie je teda dvojitý prínos pre rôzne cieľové skupiny. Sprievodca bude slúžiť aj ako učebný a tiež ako referenčný – porovnávací  nástroj. Príručka sa bude používať v kombinácii so školiacim kurzom, ktorí sa pilotne v priebehu projektu zorganizuje u troch partnerov a kde budú spracované, prediskutované praktiky – osvedčené postupy z Európy a sveta slúžiť ako inšpirácia pre ich  prispôsobenie na lokálnej úrovni.

Očakávaný vplyv: Zlepšená kvalita poskytovania školení o strategickom a akčnom plánovaní pre miestnych tvorcov rozhodnutí a zvýšená kapacita a rozmanitosť zdrojov školiteľov partnerov konzorcií. Zlepšenie zručností, vedomostí a rozhodovania miestnych zainteresovaných strán v partnerských a európskych krajinách a zároveň prispôsobenie osvedčených postupov a spustenie miestnych iniciatív sociálneho podnikania.

Prenosnosť: Príručka bude existovať v 6 jazykoch partnerov + angličtina a bude dostupná prostredníctvom viacerých zdrojov: platforma šírenia PADOR, cloudová jednotka a portál žiadateľa a webové stránky partnerov konzorcia, webové stránky miestnych príjemcov (obcí), ktorí využili metodiku profilu samosprávy. 

Ako na to: Žiadateľ poskytne partnerom a vedúcemu pracovnej skupiny IO2 referenčný rámec obsahu príručky vrátane oblastí záujmu a vzorovej prípadovej štúdie. Vedúci pracovnej skupiny IO2 bude dohliadať a riadiť celkovú prácu na príručke. Spracované a anglické/národné verzie prípadových štúdií budú uložené v cloudovom priestore Project Google Drive. Partneri oznámia identifikovaných, vybraných a prijatých pracovníkov, ktorí vypracujú plánovaný výstup. Koordinácia sa uskutoční prostredníctvom stretnutí partnerov, prostredníctvom určenej platformy Project Google drive a prostredníctvom e-mailu a komunikácie na sociálnych sieťach, ako je popísané v sekcii o komunikácii. Návrh príručky bude testovaný v troch vybraných partnerských krajinách pod vedením relevantných projektových partnerov, ktorí zorganizujú testovacie vzdelávacie/školiace mobility za účasti miestnych starostov s cieľom otestovať používanie príručky. Spätná väzba, názory a skúsenosti sa budú zdieľať medzi partnermi konzorcií a budú aktualizované príručky. Hotové príručky budú následne prezentované na druhom multiplikačnom podujatí v jednej z testovacích partnerských krajín a na záverečnom multiplikačnom podujatí aj na Slovensku.