NICOLE

Projekt NICOLE (Nové Iniciatívy s spolupráca pre miestny rozvoj) 

Mnohé regióny EÚ sú relatívne ďaleko od rozvojových centier a čelia mnohým výzvam v oblastiach trvalo udržateľného miestneho rozvoja. Často chýbajú pokročilá technická, dopravná, sociálna a environmentálna infraštruktúra, pretrváva nedostatok pracovných miest, ale aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, integrácia znevýhodnených na trh práce a iné funkčné schémy udržateľného miestneho rozvoja, ale chýbajú aj inovatívne riešenia v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti.

Medzi hlavné výzvy miestneho rozvoja čoraz viac patrí boj proti zmene klímy a prispôsobenie miestneho rozvoja  zmenám klímy, integrácia dlhodobo zraniteľných a znevýhodnených menšín, odliv mladých ľudí, vytváranie a udržiavanie integrity miestnych orgánov a udržanie miestneho sociálneho a ekonomického rozvoja.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť povedomie a vedomosti poslancov a starostov miestnych a regionálnych samospráv a ostatných aktérov miestneho rozvoja, zlepšiť ich zručnosti v riadení miestneho rozvoja a tým zlepšiť plánovanie a realizáciu sociálneho a ekonomického rozvoja obcí.

Konkrétne ciele:

1). Zvýšiť dostupnosť najlepších postupov a praktík miestneho rozvoja

2). Zlepšiť zručnosti, kompetencie, vedomostnú základňu školiteľov/pedagógov, ktorí pomáhajú zainteresovaným stranám aktívnym na miestnom rozvoji 

3. Zvýšiť povedomie a povedomie, kompetencie, znalosti a schopnosť aktérov miestneho rozvoja reagovať na výzvy a zmeny. 

Cieľové skupiny:

• Tréneri, pedagógovia partnerov aktívnych vo vzdelávaní a školeniach dospelých (30 osôb)• Miestni rozhodovatelia (starostovia, členovia rady) (300 osôb v 7 krajinách)

• Miestni zainteresovaní, ktorí sa zaujímajú o miestny rozvoj (vedúci komunity, kňazi, aktivisti mimovládnych organizácií, farmári, podnikatelia) – 70 osôb

Plánované aktivity:

a) identifikovať, zozbierať, spracovať, publikovať  a šíriť osvedčené postupy miestneho rozvoja ako príručku osvedčených postupov a praktík pre rozhodovačov na miestnej a regionálnej úrovni v okrajových pohraničných regiónoch EÚ
b) pripraviť a vytvoriť a otestovať školiaci kurz pre osoby s rozhodovacou právomocou v oblastiach záujmu projektu (zmena klímy, integrácia Rómov, miestny rozvoj), na kurze zdieľať a rozširovať obohatiť schémy miestneho rozvoja o nové nápady, riešenia a postupy

Prostredníctvom kurzu vzdelávať a informovať osoby s rozhodovacou právomocou, miestne, regionálne a národné subjekty o najlepších postupoch a riešeniach.

Očakávané výsledky:

a) Zvýšenie úrovne vedomostí a zručností školiteľov a pedagógov partnera
b) Zlepšenie výkonu školiteľov a pedagógov partnera pri poskytovaní školení pre dospelé cieľové skupiny
c) Zlepšenie prístupu sekundárnych cieľových skupín ku kvalitnému vzdelávaniu v oblastiach miestneho rozvoja
d) Zlepšený prístup zástupcov cieľových skupín k osvedčeným postupom vysokej kvality
e) Zlepšená spolupráca a vytváranie sietí školiteľov EÚ v oblasti školení miestneho rozvoja

Očakávaný vplyv:

• Zlepšený výkon a verejná integrita miestnych rozhodovačov /tvorcov politík a hýbateľov rozvoja • Zlepšený miestny rozvoj vďaka prenosu a realizácii osvedčených postupov • Zlepšenie životných podmienok zraniteľných a vylúčených komunít a všeobecne obyvateľov samospráv na miestnej a regionálnej úrovni.