Profil samosprávy

V súčasnosti čelia svetové samosprávy rôznym vážnym výzvam. V posledných dvoch rokoch sa pozornosť zameriava na pandémiu Covid a na následnú a súbežnú hospodársku krízu alebo recesiu. Na ľudstvo však čakajú oveľa závažnejšie výzvy: globálne zmeny podnebia a ich vplyv na život na Zemi. Neriešenie týchto výziev môže viesť k vojnám, nepokojom, prírodným katastrofám, hladomoru a ďalším úmrtiam, vyšším ako je celkový počet obetí súčasnej pandémie. Je čoraz jasnejšie, že je potrebné nájsť, vyvinúť a zaviesť nové ekonomické, sociálne, spoločenské usporiadanie a modely prerozdeľovania bohatstva. V 19. storočí viedli hygienické zmeny v obciach (ako je  zneškodňovanie odpadu, nezávadná pitná voda, deratizácia) k eliminácii moru, cholery a iných komunikačných chorôb. Úloha súčasných obcí je odlišná, avšak rovnako dôležitá: na základe konsenzu verejnej podpory a zapojenia nájsť, rozvíjať a zavádzať  stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Napriek niekoľkým iniciatívam OSN a globálnych podujatí, ako sú HABITAT, globálne fórum v Riu, miestna agenda 21, rôzne siete miestnych samospráv (ekologické mestá, eurocity, zdravé mestá, mestá ICLEI pre miestnu udržateľnosť), agenda udržateľnosti, na rozdiel od „večného hospodárskeho rastu “ stále nie je na dennom programe alebo v agende politických reprezentácií, strán a vlád všetkých úrovní.        

Dejiny ľudstva a vývoj ľudstva sú založené na mnohých determinantoch. Filozofi diskutujú o úlohe jediného človeka v spoločnosti, o úlohe náhodného objavu, o zvedavosti, ako aj o úlohe a dopade prírodných a nadprirodzených síl. Množstvo vynálezov a objavov vzniklo  na základe jednoduchej zvedavosti „čo keby …“ alebo na opakovaných akciách a neúspechoch. So zložitosťou ľudských aktivít a s priemyselnými a IT revolúciami sa stal dôležitým plánovací proces. V dnešnej dobe sú obce, ktoré sa len  nedávno podieľali na úspechoch „päťročných plánov“ komunizmu,  čelia výzvam a sú požiadané, aby zaviedli strategické plánovanie a v poslednej dobe dokonca plánovanie prevencie a zmierňovania dopadov globálneho otepľovania. Boli navrhnuté, vyvinuté nové legislatívne nástroje a metódy do života obcí. Starostovia sa dozvedeli o SWOT analýze, strategických a akčných plánoch, projektoch a ich riadení. Väčšina vhodných plánovacích činností a prístupov sa začína miestnou analýzou. Je zásadné vedieť, kde začíname, aké ciele chceme dosiahnuť a aké zmeny a rozdiely sme dosiahli. Mnoho rôznych iniciatív, európskych a svetových programov a sietí začalo preto vyvíjať ukazovatele.    

Ukazovatele /indikátory 

„Indikátory sú vybrané tak, aby poskytovali informácie o fungovaní konkrétneho systému na konkrétny účel – na podporu rozhodovania a riadenia. Indikátor kvantifikuje a agreguje údaje, ktoré je možné merať a monitorovať s cieľom určiť, či dochádza k zmene. Aby sme však pochopili proces zmeny, musí indikátor pomôcť rozhodovacím orgánom pochopiť, prečo k zmene dochádza. “

Správa Komisie o európskych udržateľných mestách (EC 1996a) uznáva potrebu ukazovateľov udržateľnosti ako nástrojov na kvantifikáciu výsledkov v oblasti udržateľnosti. Ak je udržateľnosť koherentným politickým cieľom, musí byť možné zmerať, či k nej smerujeme. Svetová banka definuje ukazovatele ako ukazovatele výkonnosti, ktoré zhromažďujú informácie do použiteľnej formy, avšak zdôrazňuje nevyriešené problémy fluktuácie, medzičasových zmien a neistoty. Zdá sa, že všetky organizácie zapojené do zostavovania ukazovateľov súhlasia s tým, že ukazovatele sú užitočným nástrojom na tvorbu politiky (perspektívne) a na hodnotenie implementácie politiky (retrospektívne ukazovatele), avšak zdôrazňujú ich obmedzenia (World Resources Institute 1994).